STEM

 

 

1.HAYALLERİMİZİ KODLUYORUZ

Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken, hayal gücü tüm dünyayı kapsar.

Albert Einstein

STEM NEDİR?

STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi;  teorik bilginin uygulamaya,  ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan bir eğitim yaklaşımıdır.

STEM eğitimi disiplinleri bir araya getirerek kaliteli öğrenme, var olan bilgiyi günlük hayatta kullanma, yaşam becerilerini artırma, üst düzey ve eleştirel düşünmeyi kapsayan bir eğitim olarak düşünülebilir

Fen Bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik; üretim ve buluş yapma sürecinin hiç bitmeyen döngüsünün ana bileşenleridir. Fen bilimleri mühendislerin prototiplerini geliştirmesine destek olur ve mühendislik ürünleri de bilimsel bilgi oluşturma süreçlerinin daha çok gelişmesini sağlar. Fen bilimleri ve mühendislik döngüsünün oluşmasını da teknoloji ve matematik disiplinleri sağlar.

AMACIMIZ

Bilimsel ve teknolojik yarışta geri kalmamak için matematik ve fen bilimlerini kavramsal olarak iyi anlayan, bu kavramları günlük olaylarla ilişkilendiren, meraklı, sorgulama becerilerine sahip ve okullarda öğrenilen bilgileri günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözmek için kullanan bireyler yetiştirmektir.

HEDEFLERİMİZ

 • Eğitim programının içeriğini canlandırıcı bir öğrenme ortamı sağlayabilmesi,
 • Öğrencilerin yeni buluşlar keşfetmelerini, olaylar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamalarını sağlayabilmesi,
 • İşbirliği ve bağımsız çalışma yoluyla öğrencilerin özgüven ve öz yeterliliğini geliştirebilmesi,
 • Karşılaştıkları sorunlara daha kısa  çözümler üretebilmesi,
 • Tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi olmayı sağlayabilmesi,
 • Öğrencilerin problemlere disiplinler arası bakış açısıyla bakması,
 • Bütüncül bir eğitim yaklaşımıyla bilgi ve beceri kazanması hedeflenmektedir.

2.NEDEN STEM EĞİTİMİ?

Bilgi toplumunda emek ve kas gücünden çok zihinsel süreçlerin ve üretim becerilerinin arttırılması zorunluluk olarak görülmektedir. Her geçen gün ihtiyaçları yenilenen dinamik eğitim sistemimizi çağın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek, üreten, tasarlayan, geliştiren bir nesil yetiştirerek sürece katkı sağlamak eğitim kurumlarının da görevi olmalıdır.

Yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme ve işbirlikli çalışma gibi 21. yüzyıl becerilerinin, sanayi dönemi formatına sahip klasik eğitim anlayışı ile çocuklara kazandırılması pek de mümkün görünmemektedir. Mevcut eğitim yaklaşımı; fen, matematik ve teknoloji içeriklerini öğrencilere birbirinden kopuk olarak vermektedir Çocukların daha farklı bir şekilde düşünmelerini sağlayan yaratıcı ve akıcı zihinleri vardır. Problemleri kodlamak ve çözmek için neredeyse sınırsız yollar, çocuklara ilham verebilir.

İlim güzeldir, lezzeti de kalıcıdır.

Günümüz eğitim sisteminde öğrenciler;

 • Derslerin birçoğunun kazanımlarında uygulama yapabilecekleri
 • Estetik bakış açısı ve ürün geliştirme becerilerinin kazanabilecekleri
 • Algoritmik düşünme becerilerini kazanabilecekleri
 • Kazanımları somutlaştırabilecekleri
 • Öğrencilere sorumluluk veren
 • Küçük yaştan itibaren bilgisayar programlaması gibi teknolojik bilgilerle donatan
 • Dayanışmayı önemseten ve girişimci bir ruh aşılayan

daha kalıcı ve yaratıcılıklarını geliştirecek bir öğrenme şekline ihtiyaç duymaktadır.

Teknoloji tabanlı eğitimin kaçınılmaz olduğu içinde bulunduğumuz çağda, bireylerin üretkenliklerini ortaya koyabilmesi  için Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarındaki bilgilerini bir araya getirebilmelerini  gerekir. Bilimsel becerilerin temeli de üretme, girişim ve buluş yapabilmekten geçmektedir. Girişimcilik risk alıp harekete geçme sürecidir ve farkındalığa sahip olup, üretim becerisini kazandırır. Bilişim felsefesi, üreten insanın önce kendisine saygı duyduğunu (özsaygı) belirtir. Bununla ilgili olarak, sınıflarda öğrencilerin merak duygularını gidermek için üretim gereklidir çünkü üretim özsaygıyı doğurur. Son olarak, özsaygı da özgüveni geliştirir.

3.OKULUMUZDA STEM

ÇEK Eğitim Kurumlarında 2016 yılından itibaren  bu projenin tüm alt yapısı, öğretmen eğitimleri ve donanımları çalışılmaktadır. 2018-2019 öğretim yılında okullarımızda STEM alanlarında gerekli görülen becerilerin(problem çözme, analitik düşünme, sorgulama, yaratıcılık, vb.) öğrencilerimize küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasına yönelik bilimsel bir program uygulanmaya başlanmıştır.  İlk olarak öğretmen eğitimi ve içerik geliştirme aşamalarının gerçekleştirildiği program sonucunda ortaya tamamen ÇEK okullarına özgü yeni bir öğretim programı hazırlanmaktadır. Çağdaş Eğitim Kooperatifi eğitim kurumlarında okuyan öğrenciler bu programlardan yararlanacaktır. İlkokul  1. sınıftan lise son  sınıfa kadar Endüstri 4.0 için STEM Yaklaşımlı Düşünme, Robotik ve İnovasyon odaklı dersler  verilmektedir.  Bu bir döngü olarak devam edecektir.

ÇEK Özel 3 Mart Eğitim Kurumları olarak;

 • STEM eğitimini en iyi biçimde verecek laboratuvarları kurmak;
 • STEM eğitimini örnek teşkil edecek bir şekilde yapılandırmak;
 • Öğretmenleri ve öğrencileri bu konuda eğitmek

bu alandaki hedeflerimizi oluşturmaktadır. Bu amaçla okulumuz bünyesinde bir STEM merkezi kurulmuştur. Çünkü STEM eğitimi gerek bilimsel ve teknolojik ilerlemeye; gerekse yenilikçiliğin geliştirilmesine ve sürdürülebilir olmasına yaptığı katkı nedeniyle çok önemlidir.

STEM UYGULAMALARI

 • KODLAMA
 • ROBOTİK
 • ELEKTRONİK YAZILIM (ARDUİNO)
 • 3 BOYUTLU MODELLEME
 • WEB YAZILIMI
 • ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI
 • YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI
 • OFFİCE OKUR-YAZARLIĞI

4.YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI

STEM eğitimi evrensel okur-yazarlık becerilerine odaklanmaktadır. Bu beceriler yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme ve işbirlikçi çalışmadır. Öğrencilerin bu becerileri kazanması gerekir. Bu bağlamda, öğretmenlerin rolü öğrencilere Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik derslerinde teorik bilgileri vermek değil, yol göstericilik yaparak öğrencileri üst düzey düşünme, ürün geliştirme, buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaştırmaktır. Bunu yaparken de eğitim sisteminin içinde öğrencinin hata yapmaktan korkmamasını sağlayacak ve özgüvenlerini geliştirecek ortamlar sağlanması önemlidir.

Özet olarak STEM eğitiminde beklenen tek bir çıktı yoktur. Öğretmen öğrenciyi yapamadığı yerde teşvik etmeli, beklenen çıktıya ulaştığında ise çıktının daha iyisini yapabilmesi için öğrenciye gerekli teşvik ve olanakları sağlamalıdır. Böylece öğrenciye gelişimin sürekli olduğuna dair felsefe kazandırılmalıdır.

Öğretmenlerin rolü öğrencilere Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik derslerinde teorik bilgileri vermek değil, yol göstericilik yaparak öğrencileri üst düzey düşünme, ürün geliştirme, buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaştırmaktır. Bunu yaparken de eğitim sisteminin içinde öğrencinin hata yapmaktan korkmamasını sağlayacak ve özgüvenlerini geliştirecek ortamlar sağlanması önemlidir.

Üreten nesiller için STEM gerekli...

STEM Laboratuvarlarında;

 • TAKIM, TASARIM, TANITIM döngüsüne göre proje tabanlı, problem bazlı etkinlikler
 • İlkokuldan itibaren alt yapısı oluşturulan BİLİŞİM (Kodlama, Ardunio, 3B Modelleme) , FEN ve MATEMATİK ile ilgili Maker(kendin Yap) etkinlikleri
 • Tasarım temelli ve probleme dayalı STEM uygulamaları
 • Elektronik Devre Çalışmaları
 • Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları(Sanal Gerçeklik ve Hologram)
 • Ahşap Modelleme Uygulamaları
 • Deneyler

yapılmaktadır.

ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK istenilen herhangi bir nesnenin, bir mobil cihaz ya da bilgisayarda ki bir kamera aracılığı ile gerçek dünyada pozisyonlandırılabilmesi ve işlevsel hale getirilebilmesidir. Gerçek dünyadaki fiziksel ve biyolojik ortamı canlı, dinamik ve gerçek zamanlı olarak hissedip öğrenilen bilgilerin kalıcı hale gelmesine imkan sağlar.

AHŞAP MODELLEME öğrencilerin ahşap malzemelerinin doğallığını ve dokusunu hissederek, hayal ettiklerini ahşapla gerçeğe dönüştürmeleridir. Çocukların el becerilerini geliştirmeyi, üretim yapmalarını sağlamayı ve kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır.

 

STEM öğretiminin etkili ve verimli olması için;

•             Proje Tabanlı Öğrenme

•             Probleme Dayalı Öğrenme

•             5E Öğrenme Modeli

gibi yöntem ve teknikler kullanılmaktadır.

 

TASARIM TEMELLİ STEM EĞİTİMİ

1.  Problem belirlenir, tasarım görevi açıklanır.

2. Olası çözümler araştırılır.

3. Elde edilen veriler doğrultusunda en uygun tasarım çözümü seçilir.

4. Prototip hazırlanır.

5. Prototip test edilir, ürün sunulur.

6. Revize edilir, gerekirse yeniden tasarlanır.

 

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

Öğrenci merkezlidir, öğretmen rehberdir.

Öğrenme ortamında işbirliği önemlidir.

Problem gerçek yaşam ile ilgili, öğrencinin ilgisini çekecek şekilde; gazete haberi, fotoğraf, video ya da senaryo şeklinde  verilir.

Problem farklı disiplinlerin perspektiflerinden bakabilecek şekilde kapsamlı seçilir.

Öğrencinin probleme çözüm ararken bilgi ve beceri kazanması amaçlanır.

 

5E ÖĞRENME MODELİ

Bir kavramın ayrıntılı bir şekilde öğrenmesine imkan veren öğrenme modelidir. Öğrencinin araştırma merakını arttırır, konu ile ilgili beklentilerine cevap verir, bilgi ve becerilerini aktif bir şekilde kullanımını içeren etkinliklerden oluşur.

Engage(Dikkat çekme)

Explore(Araştırma)

Explain(Açıklama)

Elaboration(Derinleştirme transfer etme)

Evaluate(Değerlendirme)

aşamalarından oluşur.

Ülkemizde öğrencilerimizin aslında pek çok şeyi yapabilecekleri enerjileri, yetenekleri ve imkânları vardır. Onlar için bu fırsatlar çoğaltılmalı, öğrencilerimiz araştırma ve sorgulamaya dayalı STEM eğitimi alanına teşvik edilmeli, yetenekleri ve başarıları fark edilmelidir. Öğrencilere yönelik STEM eğitimi etkinliklerinin yanı sıra kodlama gibi güncel eğitimler bilişim derslerinde verilmektedir. Öğrencilere ve öğretmenlere yönelik sorgulamaya, araştırmaya, ürün geliştirmeye ve buluş yapmaya yönelik projeler, yarışmalar ve etkinlikler öğrenme motivasyonunu artıracaktır.

STEM eğitimleri dünyada iş gücü niteliğinin artırılmasını sağlamak için gerekli stratejilerden olan deneme - yanılma, yaparak öğrenme, sorgulama, araştırma yapma ve buluş yapma gibi davranışların geliştirilmesini sağlar.

5.ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

Gelişen teknoloji gereği  yenilikçi eğitim yaklaşımlarına yer vermek gerekiyor düşüncesiyle okulumuz öğretmenlerinin STEM eğitimi alması ile yola çıkıldı. Öğretmenlerimiz, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Devrim Akgündüz  tarafından verilen öğretmen eğitimi programına katılarak, uluslararası geçerliliğe sahip resmi STEM Öğretmeni sertifikası aldılar.

Program İçeriği:
* STEM Yaklaşımı Nedir?
* Bilimsel Araştırma Tasarımı
* İnovasyon ve Yaratıcılık Atölyesi
* Proje ve Problem Tabanlı STEM Aktiviteleri uygulamaları
* Mühendislik Tasarım Atölyeleri
* STEM Ders Planı Hazırlama Atölyesi
* STEM Ders Planı Hazırlama ve Uygulama Atölyesi
* STEM Ders Planı Hazırlama, Uygulama ve Değerlendirme Atölyesi

Daha sonra  İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi  İlkögretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr Mehmet Cihat Ayar okulumuza gelerek, tüm öğretmenlere  STEM Eğitimini, bu eğitimin nasıl ortaya çıktığını ve amaçlarını açıkladı. STEM Eğitimi merkezlerinin kurulması, araştırmalarının yapılması,  öğretmenlerin bu yaklaşıma yönelik olarak yetiştirilmesi,  öğretim programlarının STEM'e göre güncellenmesi ve okullarda gerekli ortamların oluşturulması için ders materyallerinin sağlanması gibi başlıkların altını çizdi. Ortaokul ve lise STEM alanı öğretmenlerine MEB müfredat kazanımları  üzerinden  STEM ders planı hazırlama ve etkinliklerin derslerin içine yerleştirilmesine yönelik uygulamalar yaptırdı. Bütünleşik STEM Eğitimi nasıl olur? Disiplinler arası etkileşim nasıl yapılmalı? sorularına cevap verecek etkinlikler uygulandı. Eğitimin son bölümünde Bilişim Teknolojileri öğretmeni Çağlar Tunçel Ardunio ve kodlama dersleri vererek çeşitli uygulamalar yaptırdı.

Öğretmenlerimize, Benmaker'da görevli uzman eğitmeni Erkan Bölükbaş tarafından maker etkinlikleri ve ahşap tasarım uygulamaları ile ilgili eğitim verildi.

Öğretmenlerimiz gelişen teknolojiyi takip etmekte ve eğitimlere devam etmektedir.

Eğitimler sonrası okulumuzda ilgili öğretmenlerden oluşan STEM zümresi kurulmuş  ve çalışmalar başlatılmıştır.

Şimdi ÇEK Eğitim Kurumları ilkokuldan liseye kadar STEM ve İNOVASYON MERKEZİ olarak faaliyet gösteriyor.  STEM-Bilişim ve Robotik laboratuvarları; konu hakkında donanımlı eğitmenleri  ve öğrencileri ile birlikte can buldu.  Hedefimiz tüketen değil üreten bir nesil...

Foto Galeri

PAYLAŞ
Copyright © 2024 | Tüm Hakları Saklıdır.